Raadsbijdrage VVD "Bestuurlijke oriëntatie Hardinxveld-Giessendam"

Voorzitter, Een democratie kan niet zonder openheid en transparantie. Het feit dat wij hier nu in het openbaar bijeen zijn, met openbare stukken in een openbaar debat, is een grote winst. Een winst voor de lokale democratie. Veel te lang hebben wij achter gesloten deuren, in de ‘achterkamertjes’ en niet in het openbaar gesproken over dit onderwerp; over de bestuurlijke toekomst van Hardinxveld-Giessendam. Ik wil kort terugblikken, maar nu vooral spreken over wat er de komende tijd moet gebeuren. Er hebben de afgelopen maanden gesprekken plaatsgevonden tussen de gemeenten in de Alblasserwaard. Dat heeft niet tot resultaat geleid.

Wel moeten we hier in acht nemen dat de vier gemeenten niet de enigen zijn die een interesse hebben genomen in het proces. Ook de provincie volgt dit op de voet. Twee vragen:

  1. Wanneer gaan de burgemeesters naar de Commissaris en Gedeputeerde om verslag uit te brengen?
  2. Is de burgemeester bereid te vragen om een schriftelijke reactie van de provincie?

Dan nu naar de komende periode.

We zijn blij dat er nu een nieuw voorstel ligt. Er ligt een procesvoorstel voor ons waarin wij ons uitspreken voor een onderzoek naar de toetreding tot de Drechtsteden. Laat ik benadrukken dat dit een procesvoorstel is en de VVD vandaag alleen over het proces wil praten. Voor ons is dit namelijk nog altijd een onderzoek naar de bestuurlijke toekomst van Hardinxveld-Giessendam. Dat proces is een weg waarvan voor ons het eindpunt nog allerminst vaststaat. Wat wel vaststaat voor de VVD is dat dit proces zuiver en transparant moet verlopen. Het eindpunt is niet heilig, de weg daar naartoe wel.

Als we die weg bekijken staan we nu op een kruispunt. De besluiten die we nu nemen behoren tot de belangrijkste besluiten die de raad van Hardinxveld-Giessendam ooit genomen heeft. We zullen binnen afzienbare tijd belangrijke keuzes moeten maken.

Dat betekent dat we niet zomaar hier, in deze zaal de besluiten kunnen maken, maar dat we actief onze inwoners, instellingen en bedrijven moeten informeren en consulteren over de besluiten die we zullen gaan nemen. Dat betekent actief de dialoog aangaan. Uitgebreider dan wordt gedaan in het raadsvoorstel. De vorige keer dat we in ontmoetingen met burgers de mening peilden, was de opkomst beperkt. Te beperkt. 250 dagen hebben de colleges gehad, 7 dagen kreeg de raad, 2 dagen krijgen onze inwoners. Volgens de VVD is dat de verkeerde volgorde.

We moeten onze inwoners, bedrijven en instellingen serieus nemen in dit proces.  Wij zouden dat wel anders willen doen dan 2 jaar geleden. De input die daar uit opgehaald kon worden, was beperkt. Daarom pleiten  wij ook nu voor een andere aanpak. De aanpak waar wij voor pleiten is drieledig:

  1. In de eerste plaats een burgerpeiling onder alle inwoners. Pro-actief onze inwoners van informatie voorzien middels bijvoorbeeld wijkgesprekken en vervolgens aan hen de keuze laten.
  2. In de tweede plaats een dialoog met de bedrijven en ondernemers. Deze hebben zich groot voorstander getoond van samenwerking in de AV.
  3. In de derde plaats een dialoog met maatschappelijke instellingen als onze onderwijsinstellingen (OVO), aan Servanda, aan de zorginstellingen, sociale dienst en andere maatschappelijke organisaties.

Op dit punt zullen wij een motie indienen.

Voorzitter,

Wij willen tenslotte het college oproepen om alle deuren wagenwijd open te houden voor de Alblasserwaard. Het eindpunt is voor ons niet heilig, maar de weg daar naartoe wel. Het moet een keuze zijn die gemaakt wordt op basis van een zuiver proces, waarbij alle belanghebbenden hun input hebben kunnen meegeven. Het moet een keuze zijn die breed draagvlak heeft onder onze inwoners, bedrijven en instellingen. Het moet een keuze zijn waar Hardinxveld-Giessendam en haar inwoners beter van worden. Dat is namelijk voor de VVD het voornaamste belang.

Dankuwel